wy o duperelach a tu się uczyć trzeba

/ 3 odpowiedzi

Hebrajski drugim językiem urzędowym w Polsce?

Do Pol­ski wróci trzy mi­lio­ny Żydów, a język he­braj­ski sta­nie się dru­gim ję­zy­kiem urzę­do­wym w na­szym kraju? Takie przy­naj­mniej po­stu­la­ty wy­su­wa Ruch Od­ro­dze­nia Ży­dow­skie­go w Pol­sce pod­czas pierw­sze­go kon­gre­su tej or­ga­ni­za­cji w Ber­li­nie - po­da­je ser­wis tvp.​info. Ruch po­wstał w ra­mach dzia­łal­no­ści izra­el­skiej ar­tyst­ki Yael Bar­ta­na.

Fot. Getty Images/FPM Fot. Getty Images/FPM Foto: Flash Press Media/Getty Images

Ruch Od­ro­dze­nia Ży­dow­skie­go w Pol­sce uru­cho­mił swoją stro­nę in­ter­ne­to­wą, na któ­rej można prze­czy­tać jego po­stu­la­ty. Jego człon­ko­wie chcą, by po­wrót Żydów do Pol­ski był sfi­nan­so­wa­ny przez pod­nie­sie­nie po­dat­ków, Senat zo­stał prze­kształ­co­ny w Izbę Mniej­szo­ści, a Pol­ska ze­rwa­ła kon­kor­dat z Wa­ty­ka­nem. Po­nad­to do­ma­ga­ją się usta­no­wie­nia he­braj­skie­go dru­gim ję­zy­kiem urzę­do­wym. Sym­bo­lem or­ga­ni­za­cji jest logo, które po­wsta­ło z po­łą­cze­nia pol­skie­go godła z gwiaz­dą Da­wi­da.

Pod­czas ber­liń­skie­go kon­gre­su nie Ruch Od­ro­dze­nia Ży­dow­skie­go w Pol­sce nie przy­jął jed­nak swo­je­go sta­tu­tu, ani nie wy­brał władz. Mimo to jego twór­cy nie ukry­wa­ją, że chcą, by ar­ty­stycz­na dzia­łal­ność prze­ło­ży­ła się na po­li­ty­kę.

- Obiek­tyw­nie mó­wiąc, to jest fan­ta­zja. Co nie wy­klu­cza faktu, że mo­ty­wa­cja do tej fan­ta­zji może być po­zy­tyw­na - oce­nił w roz­mo­wie z ser­wi­sem tvn.​info były am­ba­sa­dor Izra­ela w Pol­sce prof. Sze­wach Weiss.

ostatnie zdanie mi się podoba
Obiek­tyw­nie mó­wiąc, to jest fan­ta­zja. Co nie wy­klu­cza faktu, że mo­ty­wa­cja do tej fan­ta­zji może być po­zy­tyw­na - oce­nił w roz­mo­wie z ser­wi­sem tvn.​info były am­ba­sa­dor Izra­ela w Pol­sce prof. Sze­wach Weiss.

(2014/01/21 19:47)
Już raz próbowali przegłosować judeopolonię.  Nie wiem czy  3 mln. zmieszczą się w znanym ośrodku senatoryjno-odchudzającym.

(2014/01/21 22:26)
Co ty tam pitolisz, masoneria rządzi to fakt ale za 20 lat przyjdą tu muzułmanie i zrobią taką rozpierduchę że  nawet Żydzi nie pomogą. Przed tą zaraza trzeba się nauczyć bronić , wiecie że te debile mają co najwyżej dwucyfrowe IQ?

(2014/01/21 22:57)