Wysypisko na Kuznocinie do rekultywacji, czy sprzedaży?

/ 2 odpowiedzi

W uchwalonym budżecie miejskim na 2016 rok w wydatkach w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oprócz pieniędzy na gospodarkę odpadową przeznaczono kwotę 170.676 zł z uzasadnieniem: "ponadto środki zabezpiecza się na prowadzenie prac związanych z porządkowaniem zdegradowanego terenu przez zgromadzone odpady komunalne na działkach należących do miasta w miejscowości Kuznocin...".
http://www.sochaczew.pl/AppData/Files/uchwala%20bud%C5%BCetowa%20na%202016%20rok.pdf

W tym samym czasie, o czym informuje świąteczny biuletyn miejski, na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Sochaczewa w sprawie: m.in. 2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Nr 263/15 z dnia 17.11.2015r. (działki gruntu nr 60/4, 60/6, 60/8, 60/12, 60/13 położonych w Kuznocinie, gm.Sochaczew).

To jest poważne traktowanie radnych? Tylko niektórzy z nich głosowałi w poprzedniej kadencji za uchwałą wyrażającą zgodę na sprzedaż tych działek.
Czyli ta kwota w budżecie na rekultywację to fikcja? Przypomnę, że miasto kupiło te działki za 1 mln zł, aby nie płacić wysokich kar, bo umowa terminowa dzierżawy działek obejmowała również ich rekultywację, a miasto nie było w stanie zrekultywować wysypiska do końca umowy. Nie było wówczas środków pomocowych na wykonanie tego zadania. Dzisiaj takie pieniądze można pozyskać i sensownie po rekultywacji zagospodarować teren. Burmistrz chce jednak sprzedać te działki za 600 tys. zł. Za taką kwotę 11 ha, czyli ok. 5,45 zł za metr. Czy swoje działki burmistrz sprzedałby za takie pieniądze? Przecież miasto ma w ten sposób 400 tys. zł "w plecy". A co tam, przecież są jeszcze obligacje.

Czyżby lustro jak  z działką po byłej cegielni . Kupione   tanio, sprzedane drogo. 

(2015/12/29 10:03)

Dlaczego burmistrz nie zgłosił do Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami (WPGO) zamiaru rekultywacji wysypiska na Kuznocinie? W uchwalonym ostatnio budżecie miejskim zaplanowano niewielkie środki własne na ten cel, ale jeśli nie wprowadzi się tego zadania do WPGO, nie będzie możliwości pozyskania środków unijnych na rekultywację wysypiska. Jest jeszcze kilka dni na zgłaszanie uwag do Urzędu Marszałkowskiego i naprawienie tego błędu. Ale czy miasto naprwdę zamierza rekultywować ten teren, skoro chce go marnie sprzedać?

(2016/01/03 19:13)